ابزار دقیق

 ابزار دقیق

امروز اولین مطلب خودم را در ارتباط با اندازه گیری منتشر میکنم. درادامه تعریفی برای اندازه گیری وابزاردقیق ارائه میکنم

• به کلیه دستگاه های اندازه گیری ابزار دقیق  گفته میشود.

مکانیسم دستگاه های اندازه گیری به شرح زیر است:

• مکانیکی
• پنیوماتیکی
• الکتریکی
 
بعضی ازپارامترهایی که مورد اندازه گیری قرار
می گیرند عبارتنداز:
 
•طول
•حجم
•سرعت
• فشار
•حرارت
•جریان(فلو)
•سطح(ارتفاع)
•وزن
•لرزش
•زاویه
 
تعریف اندازه گیری
 
•اندازه گیری هر کمیت عبارت است از مقایسه کمیت اندازه گیری شده با کمیت استاندارد هم جنس آن که به عنوان واحد (یکا)انتخاب شده است.
•جهت اطلاع از کمیتهای نقاط مختلف یک فرایند به منظور راه بری و کنترل وایمنی تجهیزات از دستگاههای اندازه گیری مناسب آن کمیت استفاده می شود.
•برای بدست آوردن یک محصول مرغوب در طی فرایند تولید کمیتهای موثر در کمیت و کیفیت محصول درحین تولید , اندازه گیری ثبت و یا کنترل می گردد.گیج اندازه گیری فشار ایزوله
 
/ 0 نظر / 14 بازدید